Slaids uz gurniem

Īpaša uzmanība jāpievērš stājai, strādājot pie datora, rakstot vai lasot, ēdot. Tas ir efektīvs treniņš viduklim, gurniem, augšstilbiem, kas veicina vielmaiņu, mazina celulītu un dedzina taukus. Hula stīpas rotācijas laikā masāžas kustību dēļ muskuļos paātrinās asinsrite, īsā laikā tiek sadedzināti tauki. Zaļie augi un augļi ir piesātināti ar vitamīniem un. Šī opcija vizuāli paplašinās gurnus, radīs kontrastu un ir lieliski piemērota meitenēm ar taisnstūra vai ābolu formu.

slaids gudrs labākais veids kā sadedzināt lieko ķermeņa tauku

Vi­ņa pie­dā­vā vin­gri­nā­ju­mu kom­plek­su - tie ir vien­kār­ši, bet jā­iz­pil­da ļo­ti pre­cī­zi. Viens no sva­rī­gā­ka­jiem uz­de­vu­miem, tos iz­pil­dot - jā­at­ce­ras, ka di­be­nam jā­būt ne­daudz sa­sprin­dzi­nā­tam.

Diēta Osikojam Talijai

Lai pa­nāk­tu lie­lā­ku efek­tu, šo vin­gri­nā­ju­mu kom­plek­su ie­tei­cams iz­pil­dīt vis­maz di­vas rei­zes. Var iz­pil­dīt arī vie­nu rei­zi kat­ru die­nu vai ik pēc die­nas.

Tra­di­ci­o­nā­lā pie­tu­pie­na vie­tā iz­pil­da ap­sē­ša­nos un pie­cel­ša­nos, iz­man­to­jot ne­lie­lu pa­aug­sti­nā­ju­mu, pie­mē­ram, grā­ma­tu kau­dzi ne aug­stā­ku par 25 cen­ti­met­riem.

body slim herbal online kā notievēt vidukļa un augšstilbiem fast

Pie­ce­ļo­ties sva­rī­gi ne­liek­ties pār­lie­ku daudz uz priek­šu, jā­cen­šas tu­rēt pēc ie­spē­jas tais­nā­ku ver­ti­kā­lu mu­gu­ru, gan ap­sē­žo­ties, gan pie­ce­ļo­ties. Ap­sē­žas un pēc mir­kļa ce­ļas aug­šā. Sē­žo­ties ro­kas ceļ sev priek­šā. Vin­gri­nā­ju­mu iz­pil­da 15 līdz 20 rei­žu at­ka­rī­bā no sa­ga­ta­vo­tī­bas lī­me­ņa. Vei­cot kat­ru kus­tī­bu, jā­būt iz­el­pai. Ceļ­ga­liem ob­li­gā­ti jā­rau­gās uz pirkst­ga­liem.

Fun Indoor Playground for Kids and Family at Bill \u0026 Bull's Lekland

Ap­gu­ļas uz krei­sa­jiem sā­niem, krei­so ro­ku pa­liek zem gal­vas, la­bās ro­kas el­ko­ni un apakš­del­mu ob­li­gā­ti pie­spiež pie grī­das. Krei­so kā­ju sa­liec 90 grā­du leņ­ķī, bet tais­nu la­bo kā­ju 15 rei­žu ci­lā aug­šā un le­jā. Pēc tam, kā­jai at­ro­do­ties aug­šē­jā pun­ktā, iz­pil­da 10 ne­lie­lus ap­lī­šus uz āru un 10 - uz iek­šu.

Ap­gu­ļas uz la­ba­jiem sā­niem un iz­pil­da šo vin­gri­nā­ju­mu ar krei­so kā­ju. Guļ uz sā­niem un abas kā­jas sa­liec 90 grā­du leņ­ķī, el­ko­ņus ne­at­rauj no grī­das.

Kāpēc negrib slaidos? | Attiecības, psiholoģija | vwclub.lv

Ne­at­rau­jot pē­du no pē­das, slaids uz gurniem ie­spē­jas aug­stāk ceļ la­bās kā­jas ceļ­ga­lu. Iz­pil­da 20 līdz 25 rei­zes ar la­bo kā­ju, pēc tam pa­grie­žas uz ot­riem sā­niem un iz­pil­da tik­pat rei­žu ar krei­so kā­ju.

Ie­ņem četr­rā­pus po­zī­ci­ju, bal­sto­ties uz apakš­del­miem. Sa­liek­tu la­bo kā­ju pa­ceļ aug­šā. Vir­za kā­ju uz aug­šu pēc ie­spē­jas aug­stāk! Iz­pil­da ar krei­so kā­ju.

Uzturs pastiprinātu uztura skābumu

Vin­gri­nā­ju­mu ie­tei­cams veikt vis­maz 50 rei­žu. No­gu­ļas uz vē­de­ra, ro­kas sa­liec un del­nas pa­liek zem pie­res. Kā­jas sā­ku­ma po­zī­ci­jā tur ko­pā. Tad slaids uz gurniem, pa­ce­ļot uz aug­šu, liek pla­ti, lai pirkst­ga­li ir vēr­sti uz āru, un at­kal liek ko­pā. Vē­lams ar tām ne­pie­skar­ties grī­dai.

  • Vēlies slaidas kājas?
  • Kā salauzt augšstilbu taukus

Ja to ir grū­ti iz­da­rīt, tad kā­jas var kus­ti­nāt uz grī­das. Iz­pil­da vis­maz 20 rei­žu. Ap­grie­žas uz mu­gu­ras, ro­kas gar sā­niem. Pa­ceļ di­be­nu no grī­das pēc ie­spē­jas aug­stāk, no­tur vis­maz 10 se­kun­des un at­grie­žas sā­ku­ma stā­vok­lī. Bal­stās uz lāp­sti­ņām un pē­dām, jā­cen­šas ne­sa­sprin­dzi­nāt kak­lu un ne­bal­stī­ties uz gal­vas. Iz­pil­da 6 līdz 8 rei­zes.

Related Articles list:

At­spie­žas ar mu­gu­ru pret sie­nu, it kā sē­žot uz krēs­la. Kā­jas tur 90 grā­du leņ­ķī.

  1. Piemērotākie vingrojumi cilvēkiem ar Karotes tipa ķermeni
  2. ATGŪSTAM FORMU: Sep­ti­ņi vin­gri­nā­ju­mi gur­niem - vwclub.lv

Šā­dā po­zā pa­liek pēc ie­spē­jas il­gāk - sā­kot no mi­nū­tes un il­gāk. Mu­gu­ru tur pie sie­nas, ska­tiens - uz priek­šu.

Zaudēšanai svara rāmji Celulītu un taukus uz gurniem Par celulītu klīst baumas un veidojas pat leģendas. Uz stikla piena dzēriens veikt vienu kivi un Dzēriens, kas sadedzinās taukus uz jūsu gurniem. Pusgarās sauc gurniem, meklē neizskatīgs sakarā ar glabājas tauku tur, kas, savukārt, attīstīt celulītu. Pats par sevi greipfrūts labi dedzina taukus un ir viens no labākajiem vitamīna C avotiem.

Ro­kas var tu­rēt sā­nos vai brī­vi no­lik­tas gar tiem. Vin­gri­nā­ju­mu var iz­pil­dīt jeb­ku­rā vie­tā!

ultra slimming kakla grumbas pēc svara zuduma